OBCHODNÍ PODMÍNKY

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodních společností ABC Develop s.r.o., se sídlem Tomáše Bati 1069, 674 01 Třebíč,  identifikační číslo: 25555057, spisová značka: C 33122 vedená u Krajského soudu v Brně  (dále jen „Poskytovatel“ nebo Podnikatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem jako podnikatelem a uživatelem jako spotřebitelem (dále jen „Uživatel“ nebo „Spotřebitel“) prostřednictvím webové aplikace. Aplikace je poskytovatelem umístěna na webovém rozhraní on-line obchodu na platformě https - dále označované jako Platforma. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba uživatele je také podnikatel a uzavření smlouvy se týká podnikatelské činnosti uživatele.

2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky poskytovatele www.myslenimkbohatstvi.film (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

3. Pro potřeby názvosloví v těchto obchodních podmínkách se pojmem “OBSAH” rozumí film, audio materiály, video materiály, elektronické knihy, audio knihy, digitalizované časopisy a další materiály dostupné na webové stránce. Pojmem Subdodavatel se rozumí kterýkoliv jiný výrobce či producent, který dodává k produktům Poskytovatele a s jeho souhlasem své výroky či služby uživateli.

4. V rámci využívání webové stránky poskytovatel umožňuje vyhledávání OBSAHu (dále jen „služby poskytovatele“).

3. Správcem veškerého OBSAHu webové stránce je Poskytovatel. Veškeré podněty, připomínky a doporučení včetně reklamací můžete zasílat na email podpora@myslenimkbohatstvi.film.

4. Služby Poskytovatele na Platformě může využívat právnická nebo fyzická osoba s trvalým bydlištěm, resp. se sídlem na území České republiky, způsobilá ke všem právům a povinnostem, ale i osoba nezletilá pod dohledem svých zákonných zástupců a s jejich souhlasem.

5. Za službu Poskytovatele se považuje zpřístupnění placeného OBSAHu Uživateli. Za tuto službu platí uživatel Poskytovateli úplatu.

6. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET
Pro přístup k placenému OBSAHu se musí Uživatel přihlásit na webové stránce www.myslenimkbohatstvi.flm pomocí údajů, které mu byly zaslány po zaplacení na e-mailovou adresu, kterou uvedl na stránce kontaktních a platebních údajů při registraci. Pro přihlášení je dále potřeba autentizace s pomocí odkazu umístěného v notifikačním mailu, který Uživatel obdrží na mailovou adresu uvedenou v registraci. Poskytovatel nenese odpovědnost v případech, kdy Uživatel nemá mailovou adresu nebo při registraci uvede nefunkční mailovou adresu. Při následném přihlášení vždy bude třeba provést autentizaci Uživatele stejným způsobem stejnou mailovou adresou.

2. Při vyplňování údajů na stránce kontaktních a platebních údajů je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny své údaje. Údaje uvedené uživatelem na stránce kontaktních a platebních údajů a při používání aplikací jsou poskytovatelem považovány za správné a dohledatelné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem a dále autentizací pomocí odkazu v mailové zprávě, kterou při každém přihlášení webová stránka odešle na mailovou adresu uvedenou v uživatelském nastavení účtu. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele. Poskytovatel nebere zodpovědnost ani za zapomenutí těchto údajů.

4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Poskytovatel není zodpovědný za zneužití účtu uživatele.

5. Uživatel může použít svůj e-mail a heslo k přístupu do svého uživatelského rozhraní prostřednictvím prohlížeče na počítači nebo na mobilních zařízení aplikací na platformě https (dále jen „uživatelský účet“).

6. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

7. Uživatel není oprávněn nějakým způsobem maskovat nebo utajovat svou IP adresu nebo geografickou polohu.

ELEKTRONICKÝ PLACENÝ OBSAH
1. Uživatel bere na vědomí, že OBSAH, který Uživatel použije (placený i neplacený) je chráněn autorským zákonem, zabezpečen proti kopírování a šíření, a zavazuje se, že OBSAH nebude modifikovat, nezneužije jej a nebude jej poskytovat dál, šířit ani realizovat takové kroky, které by měly za cíl narušit ochranu poskytovaného OBSAHu Uživatel je zodpovědný za škodu, která takovým jeho chováním může vzniknout.

2. Uživatel si je vědom toho, že OBSAH lze shlédnout, číst či poslouchat jen na některých technických zařízeních, a to na těch, které mají nezbytné softwarové vybavení pro využívání služeb, zejména webový prohlížeč na počítači či mobilních zařízeních. Technické zařízení, zejména tzv. chytrý mobilní telefon, tablet, phablet, přenosný nebo nepřenosný počítač a další, musí být dostatečně technicky způsobilé provozu webové nebo mobilní aplikace a funkční internetové připojení s dostatečnou kapacitou a rychlostí.

3. Uživatel nemůže OBSAH užívat offline. OBSAH se žádným způsobem nestahuje do zařízení s výjimkou některých souborů ve formátu PDF.

4. Jestliže Uživatel nemá nezbytné softwarové vybavení nebo dostatečně způsobilé technické zařízení, poskytovatel neodpovídá za nemožnost užívání OBSAHu.

5. Poskytovatel má právo zrušit uživatelský účet, pokud uživatel poruší své závazky, zejména závazek OBSAH nemodifikovat, nezneužít, nešířit, a realizuje kroky vedoucí k narušení ochrany elektronických medií. Jestliže dojde ke zrušení účtu v důsledku porušení závazku Uživatele v předchozí větě, ztratí Uživatel možnost přihlásit se do svého uživatelského rozhraní.

UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
1. Na každé z Platforem jsou informace a produkty nabízené Poskytovatelem k využívání včetně uvedení ceny OBSAHu. Ceny OBSAHu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

2. Veškerá prezentace elektronického OBSAHu nabízených Poskytovatelem k využívání umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3. Smlouva o poskytování služeb (OBSAHu) vzniká mezi Uživatelem a Poskytovatelem.

4. Uživatel si může služby (OBSAH) zakoupit výběrem z nabídky na domovské stránce www.myslenimkbohatstvi.film

5. Při objednávání služeb Poskytovatel pracuje s údaji, které uživatel vložil do kontaktních a platebních údajů. Tyto údaje jsou Poskytovatelem považovány za správné a Uživatel za jejich správnost zodpovídá.

6. Uživatel si může na stránce kontaktních a platebních údajů zvolit způsob platby za služby. Uživatel uhradí uvedenou částku prostřednictvím své debetní či kreditní karty, online internetovým bankovnictvím (pokud má Uživatel účet u jedné z nabízených bank) nebo klasickým bankovním převodem. Platba kartou je podmíněna povolenými platbami na internetu u banky či poskytovatele platebních služeb, který uživateli platební kartu vydal.

7. Všechny výše popsané platební nástroje Poskytovatel používá pomocí dalších finančních institucí, partnerů, kteří zprostředkovávají platební transakce, ať už jde o poskytovatele platebních služeb, banky. Poskytovatel zakoupený OBSAH zpřístupní až tehdy, kdy je o realizaci a průběhu platby informován těmito partnery, což je obvykle online okamžitě po připsání peněžních prostředků na účet Poskytovatele.

8. Daňový doklad vystaví poskytovatel na žádost uživatele, kterou uživatel zašle na mailovou adresu podpora@myslenimkbohatstvi.film a to ve lhůtě 24 hodin od provedené platby.

9. Poskytovatel prohlašuje, že platby pomocí platebních karet zajišťuje pro poskytovatele společnost ComGate Payments, a.s., se sídlem Hradec Králové, Gočárova třída 1754/48b, PSČ 500 02 IČ: 279 24 505, DIČ CZ27924505, spisová značka B 3755 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267. Případné reklamace a dotazy na platební transakce může uživatel směřovat přímo na poskytovatele a jeho technickou podporu, email: podpora@myslenimkbohatstvi.film.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Služby poskytované Poskytovatelem můžou být využívané jen k zákonným účelům. Veškerá činnost, která je vykonávána v rozporu s legislativou České republiky, je zakázaná. V případě zjištění jakýchkoliv závad je uživatel povinen ihned informovat poskytovatele.

2. Uživatel není oprávněn podnikat jakékoliv kroky, které by mohly mít negativní dopad na provoz aplikace nebo serveru.

3. Uživatel se zavazuje, že se nebude snažit prolomit ochranu autorských práv a další předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví.

4. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet OBSAH, měnit, upravovat či jinak zasahovat do OBSAHu.

5. Uživatel není oprávněn OBSAH zpřístupnit jinému tím, že jej bude promítat na veřejných setkáních, lhostejno zda umožní vstup na setkání bezplatně či za úplatu.

6. Uživatel si je vědom, že nemůže šířit získaný OBSAH, a pokud tento OBSAH nelegálně rozšíří, je zodpovědný za škodu a může po něm být vymáhána náhrada způsobené škody.

7. Je-li Uživatel v roli Spotřebitele má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Podrobné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou obsaženy v ustanoveních § 20e až § 20y zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Subjektem mimosoudního řešení takového spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (dále „ČOI“). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh Spotřebitele. Náležitosti návrhu jsou obsaženy v § 20n zák. č. 634/1992 Sb. Spotřebitel může podat návrh u ČOI nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Mimosoudní řešení sporu může skončit uzavřením dohody stran sporu, nebo jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na sporu, nebo smrtí resp. zánikem strany sporu, nebo marným uplynutím lhůty 90 dnů od zahájení sporu, nebo odmítnutím návrhu ze strany ČOI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku)a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších změn.

2. Poskytovatel v roli Podnikatele jako prodávající odpovídá Uživateli v roli spotřebitele jako kupujícímu, že zboží - OBSAH - při převzetí nemá vady. Poskytovatel v roli podnikatele odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel v roli kupujícího zboží převzal:
a) má zboží - OBSAH - vlastnosti, které Poskytovatel popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží - OBSAH - hodí k účelu, který pro jeho použití Poskytovatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží - OBSAH - odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží - OBSAH - v odpovídajícím množství, a
e) zboží - OBSAH - vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Uživatel v roli spotřebitele je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u převzatého zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5. Práva z vadného plnění může uživatel uplatňovat poštou na adrese Poskytovatele uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (§ 1823 NOZ)
1. V souladu s ustanovením § 1823 NOZ začne Poskytovatel s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na základě výslovné žádosti uživatele učiněné tím, že vytvoří objednávku a zaplatí.

2. Uživatel svou objednávkou a zaplacením za OBSAH souhlasí, aby s poskytováním plnění bylo započato okamžitě, a tedy plnění je poskytnuto ze strany Poskytovatele obratem po připsání příslušné platby. Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany Poskytovatele. Započatým plněním se rozumí poskytnutí zpřístupnění OBSAHu na Platformě.

3. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, uživatel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů a tato lhůta začíná běžet ode dne uzavření smlouvy a u kupní smlouvy od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být Poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy může Uživatel v roli Kupujícího využít vzorový formulář poskytovaný Poskytovatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy může uživatel zasílat mimo jiné na adresu sídla poskytovatele či na adresu elektronické pošty poskytovatele podpora@myslenimkbohatstvi.film.

4. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Pokud Uživatel v roli spotřebitele obdržel zboží, zboží musí být podnikateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li uživatel v roli spotřebitele od smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží poskytovateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek vrátí Poskytovatel v roli podnikatele peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Uživatelem v roli spotřebitele, a to stejným způsobem, jakým je podnikatel od Uživatele přijal. Podnikatel je taktéž oprávněn vrátit peněžité prostředky jiným způsobem, pokud s tím Uživatel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím (podnikatelem) jako dárcem a kupujícím (spotřebitelem) jako obdarovaným uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitele, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu podnikateli vrátit poskytnutý dárek.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.Podnikatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv měnit anebo doplnit. Změny nebo doplňky těchto podmínek vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na webovém rozhraní www.myslenimkbohatstvi.film.

2. Registrací spotřebitel zároveň potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s obchodními podmínkami podnikatele jako poskytovatele.

 

DOPLNĚNÍ OBCHODNÍ PODMÍNEK PRO PRODEJ KNIHY MYŠLENÍM K BOHATSTVÍ: ODKAZ & DĚDICTVÍ (dále jen Kniha)

1. Veškerá prezentace Knihy na webové stránce www.myslenimkbohatstvi.film (dále jen Webová stránka) je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Cena za Knihu je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.  Ceny za Knihu zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Objednávkový formulář na Webové stránce obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním knihy. Tyto informace jsou platné pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo Slovenska. Mimo území české republiky Prodávající knihu nezasílá. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce.

4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

5. Pro platby za Knihu se použijí obdobně pokyny uvedené ve článku UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB v těchto Obchodních podmínkách. Distribuce knihy bude probíhat v pořadí, ve kterém budou peněžní prostředky připsány na účet Poskytovatele.

6. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího podpora@myslenimkbohatstvi.film.

2. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
Prodávající splní svůj závazek dodat Knihu dnem, kdy předá zásilku smluvnímu dopravci
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 14. srpna 2020 

Poslední aktualizace obchodních podmínek: 2. června 2021