NAKOPÁVAČ | 30 DNÍ K BOHATSTVÍ

5/30

Váš pátý den

AUTOSUGESCE JE ŘÍDÍCÍ MECHANISMUS OVLIVŇOVÁNÍ PODVĚDOMÉ MYSLI.

„Žádná myšlenka, a nezáleží, zda pozitivní nebo negativní, nemůže proniknout do podvědomé mysli bez pomoci principu autosugesce.“

Napoleon Hill

Vítáme Vás u pátého dne Nakopávače bohatství. Než začnete číst, pusťte si jako vždy připravený hudební podkres. Minipřehrávač opět naleznete v horní liště této stránky. Znovu si také připravte papír (blok) a tužku a opět, kdykoli pocítíte inspiraci nebo záblesk nápadu, přestaňte číst a ihned si je zapište. Pamatujte, že inspirace a záblesky nápadů jsou pootevřené dveře do budoucnosti.

Dnešek je slavnostní den. Dnes objevíte nejmocnější a vlastně jediný nástroj pro přenastavení své podvědomé mysli.

Autosugesce je princip, který stojí za všemi Vašimi přesvědčeními. A nezáleží, zda jsou přínosná, nebo Vám škodí. Vše je důsledek opakování si určitých myšlenek smíchaných s emocionálním nábojem. Čím silnější emocionální náboj myšlenka má, tím rychleji do podvědomé mysli prosakuje.

Autosugesce je princip, který využívají všechna náboženství při modlitbách a vyslovování manter. Je to cesta, jak opravit nebo upravit své hluboce uložené programy nebo filtry reality a změnit výstup. Je klíčové pochopit, že nejste zajatí v roli těch, kteří pouze reagují na události vnějšího světa. Plati totiž i naopak, že vnější svět neustále reaguje na Vás. Vaše nastavení podvědomé mysli je pro vnější svět poptávka a svět na ni zareaguje odpovídající nabídkou. A proto se může stát, že se jednomu lepí smůla na paty, zatímco druhému se na paty lepí štěstí. Oba vysílají podvědomě do světa jinou poptávku.

Všichni žijeme na té samé planetě, kde pro všechny platí ty stejné fyzikální zákony a všichni jsou obklopení tou stejnou hmotnou i nehmotnou strukturou vzduchu, vody, půdy a nerostů. A zatímco jedni jsou z těchto ingrediencí schopni stvořit bohatství nezměrné velikosti, druzí se životem jen potácí v přesvědčení, že si svůj zablácený úděl nezpůsobili.

BOHATÍ BOHATNOU A CHUDÍ CHUDNOU. KVŮLI MYŠLENKÁM, KTERÉ SI OPAKUJÍ.

Chcete-li tento princip ovládnout a využít pro přenastavení své podvědomé mysli a k naplnění všeho po čem vroucně toužíte, potřebujete se nejprve stát prvotřídními pozorovateli dění ve Vaší vlastní mysli, pozorovateli svých emocí a myšlenek, pocitů, vjemů a obrazů, které se Vám během dne přehrávají na plátně představ a vzpomínek.

Jakmile se dokážete povznést nad svoji všední mysl do role pozorovatele, získáte nadhled a možnost zhodnotit, jak moc Vám jsou různé Vaše myšlenky a mantry přínosné a prospěšné nebo naopak. Teprve pak získáte možnost změnit je a svoji podvědomou mysl přenastavit do souladu s Vašimi sny s pomocí cílené a vědomě řízené AUTOSUGESCE. A pak nejen, že budete mít možnost do své podvědomé mysli vložit nová přesvědčení, ale dokonce celé nové programy a algoritmy.

O tom, jak šikovně lze principu autosugesce využít tak, aby Vaše podvědomá mysl za Vás a pro Vás vykonala mnoho dobrého, svědčí následující dopis Napoleona Hilla, ve kterém jednomu tazateli odpověděl na dotaz, zda on sám má nějaký funkční systém, který si s pomocí autosugesce přenesl do své podvědomé mysli, aby pro něj a za něj pracoval.

...z pera Napoleona Hilla

Jak připravit mysl na úspěch

Ano, mám funkční systém a rád se o něj podělím se všemi, kdo jsou připraveni jej přijmout a uvést do chodu. Systém se skládá z toho, co s potěšením nazývám svými Vůdčími knížaty, které jsem si cíleně stvořil ve své podvědomé mysli pomocí principu autosugesce. Existuje devět těchto neviditelných sluhů, z nichž každý má přidělen určitý úkol, který má mým jménem vykonat. Souhrnná odpovědnost těchto devíti knížat spočívá v tom, že mi poskytnou všestranný a správně vyvážený život vhodný k uskutečnění mého hlavního životního cíle, kterým je pomoci lidem, aby se zmocnili své vlastní mysli.

Při popisu mých knížat je uvedu v pořadí, v jakém s nimi mnohokrát denně komunikuji, abych vyjádřil svou vděčnost za služby, které mi poskytují, počínaje – Knížetem Pevného zdraví.

Je povinností tohoto knížete oživit každou jednotlivou buňku a každý jednotlivý orgán mého těla a neustále udržovat mé fyzické tělo bez přítomnosti nepřátelských prvků, abych se mohl těšit dokonalému zdraví. Je také povinností tohoto knížete poskytnout mi moudrost, s níž budu inteligentně spolupracovat při plnění svého dílu zásluh na tom, aby mé tělo bylo zdravé a výkonné.

Kníže Prosperity je pověřen odpovědností, dodávat a doručovat mi každou hmotnou látku, po níž toužím nebo ji potřebuji, včetně peněz, ze zdrojů, z nichž jsem si vysloužil právo na tato požehnání, a je povinností tohoto knížete poskytnout mi moudrost, s níž budu moudře využívat veškeré bohatství každé povahy, které mohu obdržet.

Kníže Míru mysli je pověřen odpovědností, aby se má mysl osvobodila od příčin strachu a obav a aby má mysl byla vždy otevřená a osvobozená od nesnášenlivosti jakékoli povahy. Tento kníže také cloní mou mysl proti pronikání všech myšlenek a sil kromě těch, které sám pozvu.

Kníže Naděje mi odhaluje obrazy budoucnosti, které mě inspirují a pomáhají mi při každodenním plnění mých povinností, a které mi dodávají odvahu bez otálení začít, byť ještě nespatřuji konečný výsledek na obzoru.

Kníže Víry udržuje průchod mezi mou myslí a Nekonečnou inteligencí neustále otevřený a chrání mě před přijímáním zbytečných omezení a negativních myšlenek při plnění mých povinností. Tento Kníže mě také inspiruje k tomu, abych podnikl a úspěšně dokončil cíle a záměry, které by mnozí lidé považovali za nedosažitelné.

Kníže Lásky mě udržuje věčně mladého jak v těle, tak v mysli a vztahuje mě ke svým bližním v duchu porozumění, který mi dává širokou volnost k tomu, abych mohl být prospěšný lidem všech ras a vyznání.

Kníže Romantiky činí ze všech mých úkolů a činností projev lásky a věčně mě upozorňuje na pravdu, že žádná lidská zkušenost není nikdy promarněna ani ztracena, leda negativním duševním postojem k ní.

Kníže Trpělivosti mi dává sebekázeň, kterou potřebuji k tomu, abych se přizpůsobil ve všech svých lidských vztazích, abych mohl jednat spravedlivě a rovně s každým za všech okolností. Také mi připomíná, že čas a správné načasování mých činů a skutků může vyřešit problémy, které jiným nevycházejí.

Kníže Celkové moudrosti udržuje ostatních osm princů věčně činných v můj prospěch, zatímco já spím, stejně dobře jako když jsem vzhůru, a tím mi uvádí do souvislosti každou okolnost, která se dotýká mého života, abych v ní spatřil prospěch, ať už je to okolnost příjemná nebo nepříjemná. A tento Kníže mi odhaluje zárodek rovnocenné výhody, která existuje v souvislosti s každým neštěstím, s nímž se mohu setkat.

Zde tedy máte popis mé malé armády neviditelných služebníků, jejichž prostřednictvím využívám onoho hlubokého privilegia, které mi udělil můj Stvořitel, abych plně ovládl svou vlastní mysl a nasměroval ji k cílům, které si sám zvolím.

Napoleon Hill

Povšimněte si, že Napoleon Hill si tyto imaginární sluhy a pomocníky pečlivě promyslel, nadesignoval a definoval. Jistě takto komplexní zadání pro svoji podvědomou mysl nesepsal ledabyle nebo kvapně, protože už potřeboval někam jít. Než se jal tyto pomocníky s pomocí principu autosugce vložit do své podvědomé mysli, pečlivě přemýšlel, zvažoval a plánoval. Ze všeho nejpodstatnější pro úspěch takového počinu ale bylo, že měl křišťálově čistě vyjasněný svůj hlavní životní cíl a záměr, jak ho uvádí na konci prvního odstavce: pomoci lidem, aby se zmocnili své vlastní mysli.

Vaše mysl je toho stejného schopna také a ať si o tom myslí kdo chce, co chce, je Vaší výsadou stvořit si a vložit do své mysli jakýkoli program, který Vám pomůže s uskutečněním Vašich snů, pokud není v rozporu s právy na svobodu druhých.

Toužíte-li znát návod na to, jak účinně autosugesci použít, pak vězte, že jste toho již nyní mistry. Pouze jste to po celý život dělali nevědomky a s nevhodnými myšlenkami a programy. V dnešní Dílně podvědomé mysli celému procesu dáte řád a nadesignujete si takové prohlášení, aby stálo za to si ho opakovat tak dlouho, dokud do Vaší podvědomé mysli neprosákne a nezačne Vám pomáhat.

NEMŮŽETE NEBÝT POD VLIVEM AUTOSUGESCE.
POUZE SI MŮŽETE ZVOLIT POD VLIVEM JAKÉ AUTOSUGESCE BUDETE.

Dílna podvědomé mysli

Abyste si správně nadesignovali prohlášení, afirmaci nebo program, který Vám má po vložení do podvědomé mysli sloužit, potřebujete porozumět programovacímu jazyku Vašeho podvědomí.

Podvědomá mysl rozumí pouze přítomnosti. Jakékoli formulace v budoucím nebo minulém čase jsou odsouzeny k selhání. Ona operuje pouze v TEĎ.

Podvědomá mysl rozumí pouze přesně vyjádřenému množství nebo částce. Slova jako hodně, víc, spoustu nebo mnoho jsou příliš obecná a tudíž bezzubá.

Podvědomá mysl nerozumí slovu CHCI. Kdo si opakuje, že něco chce, tomu bude doručeno jen silnější chtění a nikdy nezíská to, co chce.

Podvědomá mysl rozumí jen emočně zabarveným představám. Budete-li pouze drmolit bezduchý sled slov, zapíše se to možná do Vaší paměti, ale hlouběji ne.

✬ A nakonec, podvědomá mysl rozumí pouze opakovanému. Čím častěji si budete opakovat svůj, v přítomném čase přesně vyjádřený, vzkaz doplněný o syté emoční zabarvení, tím pevněji se ukotví. Jak kdysi řekl Bruce Lee:

"Není nutné obávat se muže, který vyzkoušel tisíc druhů úderu.
Je nutné obávat se muže, který jeden druh úderu vyzkoušel tisíckrát."

Navržení svého prohlášení

Nejlepší marketéři současnosti při vymýšlení správného znění jediné reklamy sedí nad papírem s tužkou i několik hodin. Vědí, že titulek tvoří 90% výsledku. Na Vás je nyní sepsat si prohlášení, velkolepý titulek, který máte v plánu přenést do své podvědomé mysli, aby pro Vás pracoval. Zde jsou tři kroky, které Vám pomohou začít:

1) Zvolte si správné první slovo svého prohlášení. Zde jsou nejčastější:

MÁM
VLASTNÍM
JSEM

2) Jasně vyjádřete výsledný stav, kterého máte v plánu dosáhnout. Co máte? Co vlastníte? Kdo jste? Vaše prohlášení se může skládat i z více vět, kde každá začíná některým z výše uvedených slov.

3) Prověřte, zda jsou ve Vašem prohlášení splněny první tři podmínky z úvodu do programovacího jazyka podvědomé mysli, které jsme Vám vypsali na úvodu této Dílny podvědomé mysli.

Věnujte přípravě Vašeho prohlášení dostatek času. Hledejte lepší a lepší vyjádření, dokud si nebudete jisti, že toto je text hodný přenesení do Vaší podvědomé mysli. Až budete mít prohlášení připravené, proveďte následující:

Ve své představivosti si vykreslete živý obraz naplnění Vašeho prohlášení. Uvědomte si barvy, prokreslete detaily, vybavte si ten pocit, který při naplnění prožíváte a do toho nahlas a přesvědčeně vyslovte znění svého prohlášení.

Tento rituál opakujte každý den ráno po probuzení a každý den večer před spaním.

Je pouze na Vás, jak důkladní v tomto budete. Budete-li se uvedeným postupem řídit, brzy Vám v mysli vytanou podněty a nápady jak se k uskutečnění Vaší touhy a k naplnění celého prohlášení přiblížit.

Jakmile se to stane, Vaším úkolem bude jednat. Ihned, bez otálení učinit krok vstříc. Bude to chvíle, kdy začnete dosahovat na šestý stupeň škály od přání k uskutečnění, se kterou jste se seznámili před dvěma dny. A nesmíte tu chvíli propásnout.

Do e-mailu Vám zítra zašleme odkaz na šestý den z 30 dní Nakopávače bohatství, ve kterém Vás čeká další příběh. Seznámíte se v něm s osudem mladíka, který neměl vzdělání ani sen, dokud se nesetkal s mužem ze sousedství, který mu dal za úkol přečíst knihu Myšlením k bohatství.

Mladý muž ji začal postupně studovat tak horlivě, až se z něj postupem času stal jeden z největších odborníků na 13 principů bohatství. Sám je použil k nashromáždění obrovského jmění a pomohl tisícům lidí, aby dokázali to samé. Jeho jméno už možná znáte...

Zítřejší příběh čtěte pečlivě. I kdybyste ho už znali, dovolte mu, ať na Vás působí. Zákony bohatství platí pro všechny stejně a jsou ke všem stejnou měrou spravedlivé. Vaší úlohou je naučit se je a využít jich. Dnes jste učinili pátý krok.