NAKOPÁVAČ | 30 DNÍ K BOHATSTVÍ

19/30

Váš devatenáctý den

MASTERMIND JE PROSTŘEDEK, KTERÝM MŮŽE KAŽDÝ ZAČÍT ČERPAT Z OBROVSKÉ ZÁSOBÁRNY NEKONEČNÉ INTELIGENCE.

„Lidský mozek můžeme přirovnat k elektrické baterii. Je dobře známým faktem, že skupina baterií poskytne mnohem více energie než baterie jediná.“
Napoleon Hill

Vítáme Vás u devatenáctého dne Nakopávače bohatství. Než začnete číst, pusťte si jako vždy připravený hudební podkres. Minipřehrávač opět naleznete v horní liště této stránky. Připravte si papír (blok) a tužku a kdykoli pocítíte inspiraci nebo záblesk nápadu, přestaňte číst a ihned si je zapište.

Existuje neviditelná a nezměřitelná Mysl, která proniká a prostupuje každou částicí vesmíru. Je to nehmatatelný zdroj, ve kterém je ukrytý veškerý potenciál existence včetně všech způsobů, cest a možností na jeho využití. Stejně jako se zlato a diamanty nacházejí hluboko v zemi dlouho před tím, než je horník vydoluje, obdobně se všechny velké i malé nápady a objevy od nepaměti vyskytují v této všeprostupující Mysli a čekají na mysl lidskou, aby se k nim natáhla a převzala je.

EXISTENCI TÉTO MYSLI NENÍ POTŘEBA DOKAZOVAT. SAMOTNÁ EXISTENCE JE ČÁSTÍ TÉTO MYSLI.

Veškerá hmota a energie kolem nás nejsou nic víc než data a parametry. A protože žádná data ani parametry nemohou existovat bez místa, kde by byly uloženy, vyplývá, že existence samotná funguje jako hard disk, tedy paměť Mysli.

Toto můžeme snadno prokázat na příkladu elektrické energie. Byla uložena v paměti Mysli dlouho před tím, než ji objevil člověk. Její síly bylo možné využít již dávno. Stejně tak materiál na výrobu baterií, které by elektrickou energii uchovávaly, leží v zemi připraven po miliony let. Obdobně veškerá hudba, obrazy, sochy a jakékoli další umění vyčkává v této Mysli do chvíle než je přeneseno lidskou myslí z nekonečného potenciálu do vnímatelné a uchopitelné podoby.

My lidé jsme objevitelé nápadů a přeměňovatelé forem hmoty a energie, nikoli jejich stvořitelé. Veškeré naše dílo pochází z existujících materiálů a veškeré naše objevy z existujícího potenciálu, který leží mimo náš smyslový dosah. Ačkoli jako lidstvo zažíváme triumf na poli vědy i umění, je to všechno jen pouhý zlomek možností, které v sobě ukrývá všeprostupující Mysl.

V této Mysli již existují způsoby a kolem nás materiály a postupy na výrobu čisté energie, lepších baterií, silnějších vláken, cesty k nasycení všech hladových, k prodloužení lidského života, uzdravení ze všech nemocí, včetně potenciálu nastolení světového míru. V této Mysli již existují všechny nové písně, které budou ode dneška za rok složeny, všechny knihy, které budou napsány, sochy vytesány, stavby navrženy, filmy natočeny a technologie vynalezeny. A v této Mysli již existují všechny cesty a způsoby, jak můžete dojít uskutečnění svého hlavního záměru.

Abyste sami dokázali čerpat z obrovské zásobárny nekonečné inteligence Mysli, potřebujete se stát mistry třináctého, vrcholného pricnipu bohatství, se kterým se seznámíte 29. den Nakopávače. Do té doby, než ho ovládnete, se k tomuto zdroji můžete dostat s pomocí mastermind aliance.

Mastermind si mnozí nesprávně vykládají jako týmovou práci, brainstorming, byznys klub, byznys hub nebo debatní kroužek. Všechna tato uskupení Vám jistě na cestě k úspěchu mohou pomoci, ale ze své podstaty nenaplňují potenciál opravdového Mastermindu. Abyste pochopili, co je tímto principem myšleno, je nezbytné podívat se na původ tohoto slova a jeho význam.

Napoleon Hill v anglickém originálu svého díla Myšlením k bohatství z roku 1937, používá výraz: „Master Mind“, který navíc vždy píše s velkými počátečními písmeny. V překladu do češtiny to tedy neznamená: „Dejme hlavy dohromady“. Správný překlad významu zní: „Nadřazená Mysl“.

Názvem devátého principu bohatství - Síla mastermindu, tedy rozumějte:
„SÍLA NADŘAZENÉ MYSLI“

Rozdíl mezi běžným týmem, brainstormingem, byznysovým nebo debatním kroužkem a pravou Mastermind aliancí, je ten, že v těch prvních skupina lidí čerpá ze svých vlastních schopností, znalostí a mozkové kapacity, kdežto v pravé Mastermind alianci vytváří podmínky pro zapojení SÍLY NADŘAZENÉ MYSLI, díky které čerpají inspiraci, impulsy, nápady a podněty ze zdroje, který nekonečně násobně přesahuje součet jejich vlastní schopností, znalostí a mozkové kapacity. A tohoto lze dosáhnnout jen a pouze, pokud dva nebo více lidí SPOLUPRACUJE V DUCHU HARMONIE NA USKUTEČNĚNÍ SPOLEČNÉHO CÍLE

Zásadní vliv na Vaši schopnost zapojit SÍLU NADŘAZENÉ MYSLI má to, jakou měrou ve Vaší vlastní mysli převládá Váš jednoznačný záměr. Kdo nekultivuje a nezesiluje svoji TOUHU, kdo má VÍRU křehkou jako skořápku, kdo neusiluje vědomě o ovládnutí principu AUTOSUGESCE, není schopen z tohoto zdroje začít čerpat. Je nezbytné, abyste PRVNÍ TROJICI principů nejen znali, ale žili jí a v jejím duchu rozhodně a vytrvale jednali. Nenechali se zdolat žádnou nepřízní ani jinou zdánlivou nevýhodou nebo překážkou.

...z pera Napoleona Hilla

Flexibilita může zrodit zázraky

Bylo mi souzeno naučit se během dvaceti let práce, kterou jsem vložil do výzkumu při organizování své filozofie úspěchu, něco o důležitosti flexibility. Flexibilitu potřebuji při mnoha příležitostech, abych se přizpůsobil různým situacím, kdy jsem potřeboval peníze. A potřeboval jsem ji, abych přesvědčil pět set či více největších podnikatelů a průmyslníků, kteří se mnou spolupracovali při přípravě mé filozofie, že svůj čas moudře strávili tím, že mi pomáhali.

Flexibilita je odpovědí na téměř každou nepříjemnou okolnost, s níž se setkáváme, a nejlépe se uvede do chodu, aby během těchto mimořádných situací sloužila, pokud si uvědomíme, že každé neštěstí s sebou nese zárodek rovnocenného prospěchu. Zda máte či nemáte flexibilitu, dobře poznáte, když vás postihne nepřízeň osudu. Pokud ji máte, začnete okamžitě hledat onen „zárodek rovnocenného prospěchu“, místo abyste se nechali vyvést z rovnováhy strachem, sebelítostí, úzkostí nebo záští.

Abych zůstal flexibilní během rané fáze velké hospodářské krize, která začala v roce 1929, psal jsem knihy. Neměl jsem ani tušení, že je jednou nechám vydat. Psal jsem pouze proto, abych si zachoval flexibilitu. Tři z mých přátel se však přizpůsobili okolnostem jiným způsobem. Jeden z nich skočil z vysoké budovy, jeden se zastřelil a třetí „vyřešil“ svůj problém předávkováním jedem. Mé finanční ztráty způsobené hospodářskou krizí byly stejně velké jako ztráty kteréhokoli z mých tří přátel, ale měl jsem jedno aktivum, které oni bohužel neměli.

Jedna věc, kterou jsem se naučil ze životních zkušeností, vyniká v mé mysli nade vše ostatní jako velké požehnání. Naučil jsem se, že žádná zkušenost a žádná hmotná ztráta nejsou důležité ani netíží toho, kdo zůstává v kontaktu s Nekonečnou inteligencí a udržuje si v sobě dostatečnou víru, aby se mohl řídit tímto Božským zdrojem moci. I to je aplikovaná flexibilita a často to přináší přesvědčivé důkazy, že zkušenosti, které někdy považujeme za nenapravitelná protivenství, se místo toho ukáží jako požehnání. Je totiž pravda, že vševědoucí Stvořitel stanovil, že nikdo nesmí zažít ztrátu jakékoli povahy bez potenciálu ekvivalentního zisku v té či oné formě.

Flexibilita dává člověku schopnost spatřit, že cokoliv si mysl dokáže představit a čemu uvěří, toho může dosáhnout. A také dává člověku moudrost uvědomit si, že ČAS je velký univerzální léčitel, který dokáže vyléčit většinu lidských zklamání a frustrací, a odvahu uvědomit si, že síla, fyzická i duchovní, vyrůstá z obtíží a těžkostí.

Napoleon Hill

Než začnete usilovat o založení své Mastermind aliance, postarejte se o to, abyste byli sami jejími hodnotnými členy. Je to jediná cesta, jak můžete najít ty správné druhy a partnery pro vznik aliance. Je-li to v souladu s Vaší zkušeností a přesvědčením, zmiňujte v co nejvíce rozhovorech útržky o principech bohatství. Toto je zcela zásadní, protože Vám to může identifikovat, které mozky kolem Vás budou mít pozitivní odezvu. Tyto pak nasměrujte k Nakopávači bohatství. Neradíme Vám toto za účelem našeho vlastní obohacení. Cena je symbolická. Posláním, smyslem a účelem Nakopávače je, aby se stal nástrojem pro růst nejen jednotlivců, ale celých nových uskupení Mastermind aliancí v naší zemi.

Dílna podvědomé mysli

Zamyslete se nad tím, s kterými deseti lidmi trávíte v průběhu týdne nejvíce času. Vypište si na papír jejich jména a u každého se zamyslete:

„Je tento člověk přínosem nebo brzdou uskutečnění mého jednoznačného záměru?“

Poté si odpovězte na otázky:

„Kolik času jsem včera věnoval soustředěnému a vědomému úsílí a práci na uskutečnění mého jednoznačného záměru?“

„Kolik času jsem tedy včera nevěnoval soustředěnému a vědomému úsílí a práci na uskutečnění mého jednoznačného záměru?“

„Myslím, cítím a jednám po čas, kdy se tomu nevěnuji, v nějakém smyslu v rozporu se svým jednoznačným záměrem?“

„Jak to dnes udělám jinak a lépe?“

Stanovte si cíl, že od tohoto dne do všech konverzací a komunikací začnete vnášet útržky z principů bohatství, které jste se doposud v Nakopávači naučili. Mohou to být některé citáty, myšlenky nebo dokonce fotka obrazovky, kde je text, který by dotyčnému mohl pomoc. Nikdy však nesdílejte s druhými samotné odkazy na stránky Nakopávače. Tím byste je poškodili, protože bez zaplacení ceny, byť symbolické, a bez trpělivého propracování se ze dne na den, u nich nedojde ke změně podvědomé mysli.

Všimněte si, že jsme Vám o tomto účelu Nakopávače jako nástroje pro vybudování své Mastermind aliance nebo pro získání specializovaných znalostí druhých lidí, první dva týdny vůbec nic nezmínili. Jen ten, kdo došel až sem, je připraven to přijmout.

Odkaz ke sdílení: www.myslenimkbohatstvi.film/nakopavac

NEJLÉPE SI VĚDOMOSTI UKOTVÍTE TÍM, ŽE JE BUDETE PŘEDÁVAT.

Do e-mailu Vám zítra zašleme odkaz na dvacátý den z 30 dní Nakopávače bohatství, ve kterém Vás čeká příběh ženy, která se rozhodla, že sestaví Mastermind alianci s jedním z nejvýznamnějších mentorů na Zemi. Sama se ale nejprve potřebovala stát natolik hodnotnou, aby tento mentor sám toužil s ní do Mastermind aliance vstoupit.

Tento příběh je důkazem, že podobně vyladěné mysli, byť by pluly jako loďky na opačných stranách širého oceánu, se nakonec setkají. Každý člověk k sobě přitahuje stejnou jakost, kterou vyzařuje. Vrána k vráně sedá a moudrý moudrého si hledá.

Zítřejší příběh čtěte pečlivě. I kdybyste ho už znali, dovolte mu, ať na Vás působí. Zákony bohatství platí pro všechny stejně a jsou ke všem stejnou měrou spravedlivé. Vaší úlohou je naučit se je a využít jich. Dnes jste učinili devatenáctý krok.